Menu
Khutbah: De bewustwording over Hidjrah

Khutbah: De bewustwording over Hidjrah

Beste gelovigen!
Het belangrijkste kenmerk van een moslim is dat hij onderscheid kan maken tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, tussen afgoderij en tawhied en hierbij kiest hij voor tawhied. Bij het maken van keuzes houdt hij hier rekening mee. Over twee dagen is het nieuwjaar volgens de Islamitische kalender. Of terwijl dat de profeet (vzmh) van Mekka naar Medina emigreerde (hijdrah). Als we de gebeurtenis van de hijdrah met dit perspectief bekijken zien we dat er sprake is van bewustwording van onze leefwijze.

Beste gelovigen!
De moslims uit Mekka vertrokken gespannen naar Medina en de moslims uit Medina hebben ze met veel blijdschap ontvangen en alles met ze gedeeld. De moslims die al hun bezittingen in Mekka achterlieten worden Muhadjier genoemd en de moslims uit Medina die deze groep mensen met openarmen hebben ontvangen worden Ansar genoemd. Onze Rabb heeft deze groep mensen geëerd en het is een voorbeeld geworden tot op de Dag des Oordeels. In hoofdstuk An’faal wordt aangegeven dat moslims elkaars vrienden, beschermers en opkomers zijn.
‘Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats verstrekten en hielpen zijn vrienden van elkaar.’[1]

Beste moslims!
Damra b. Djundeb (r.a.), was een oude moslim die behoorde tot diegene die op een bewuste wijze keuze maakte om te emigreren en onderweg overleed hij. Hierover is er een vers geopenbaard: ‘Wie terwille van Allah vlucht, zal op aarde toevluchtsoorden en overvloed vinden. En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem – zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind, Genadevol.’[2]
Hij was onderweg om op een Islamitische wijze te leven en onderweg is hij overleden.

Beste gelovigen!
In de genoemde verzen wordt aangegeven dat het land waar men leeft veilig moet zijn om het geloof te kunnen belijden en dit ook overbrengen aan het nageslacht. Dit is het kenmerk van de hijdrah. Hidjrah zorgt er voor dat het geloof voorblijft staan en het zorgt voor bewustwording. Het herdenken van de hijdrah zorgt ervoor dat we onze zielen en bewustwording herdenken. Alleen het prijzen van de hijdrah is niet voldoende.

Beste moslims!
Een ander kenmerk van de hijdrah is dat het elkaar broeders/zusters maakt. Ansar en Muhadjier hebben dit bewezen. Ze hebben elkaar geholpen en ze hebben laten zien hoe belangrijk het is om een goede band met elkaar te hebben. De profeet van Allah (vzmh) zei het volgende: ‘Scheld mijn metgezellen niet uit! Wanneer één van jullie ter grootte van (de berg) Oehoed aan goud als liefdadigheid zou weggeven, dan zou dit niet eens gelijk staan aan één handvol van hun liefdadigheid, of niet eens de helft daarvan.’[3]
Moge Allah (swt) ervoor zorgen dat wij net zo zorgzaam worden als de Ansar en Muhadjier! Amien

Een gezegend Djuma!
30 september 2016/28 dhu’l hijja 1437

[1] Al-An’faal 8:72

[2] Nisa 4:100

[3] Buhârî, Fadâilu’s-Sahabe, 23, H. No: 3673

Deel op...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone